Sử dụng hệ thống UPS – Tiêu chuẩn bắt buộc cho trung tâm dữ liệu